zenyi

Zen-Yi posing after disposing a wave of enemies